Välkommen till Nybro Bostad

Hyresjustering 2024

Förhandlingsöverenskommelsen med Hyresgästföreningen för 2024 års hyror är avslutad.

Hyresjusteringen görs efter en beräkningsmodell med flera olika parametrar, och utgår ifrån Trepartsöverenskommelsens vägledning (Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen).

Hyresjusteringen delas också upp i tre nivåer utifrån lokala förutsättningar:

  • Kallhyra, kallhyra presumtion samt IMD 2 (IMD 2 = senast producerade lägenheter)
  • Normal, IMD 1 samt Trygghetsboende
  • Normal inklusive el, vatten och värme

Förutom denna indelning påverkar även lägenhetens storlek hyresförändringen.

Överenskommelsen innebär en höjning mellan 240 och 540 kronor per lägenhet och månad, frånsett tillvalen som justeras separat.

Hyresförändringen gäller från 1 januari 2024, och justeras retroaktivt på hyresavin för februari månads hyra.

Nu återstår ett stort arbete med att göra justeringarna i vårt fastighetssystem, allt enligt ovanstående beräkningar. Vi kommer därför inte kunna meddela detaljer kring enskilda lägenheter i nuläget.


Sulev Pull
Vd
Nybro Bostads AB